این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >
.: ساختار سازمانی کنفرانس

رئیس افتخاری
دکتر رسول رکنی زاده، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان
دبیر کنفرانس
دکترحسین ماهوش محمدی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان
دبیر علمی کنفرانس
دکتر بهروز شاهقلی قهفرخی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان
اعضای کمیته‌ی اجرایی
مسئول دبیرخانه: مهندس زهرا عسگری
مسئول امور ارتباط با صنعت و نمایشگاه: پروفسور سید امیر حسن منجمی
مسئول امور روابط بین الملل: پروفسور احمد رضا نقش نیلچی
مسئول انتشارات: دکتر علی بهلولی
مسئول کارگاه‌های آموزشی: دکتر بهروز شاهقلی قهفرخی
مسئول امور مالی: دکتر مائده عاشوری
مسئول کمیته اجرایی: دکتر حسین ماهوش محمدی
مسئول اطلاع رسانی و تبلیغات: دکتر محمدرضا خیام باشی و مهندس محمد پورزعفرانی
مسئول آماده‌سازی فضا: مهندس ابوالفضل نوربخش
مسئول فناوری اطلاعات
مهندس محمد پورزعفرانی
اعضای کمیته علمی
هماهنگ کننده امور بین المللی
آقای راب ون کراننبرگ، مسئول شورای اروپایی اینترنت اشیاء