این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > اهداف کنفرانس
.: اهداف کنفرانس

اهداف برگزاری اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء، کاربردها و زیرساخت
  • ایجاد امکان تبادل نظر و اطلاع یافتن از آخرین فعالیتهای پژوهشی و کاربردی در حوزه اینترنت اشیا در ایران و جهان
  • گسترش پژوهش، انتقال فناوری، و ارتقای کاربردها و کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت اشیا در ایران
  • ایجاد همگرایی بیشتر میان مراکز علمی-پژوهشی و مراکز صنعتی با محوریت زیرساختها و کاربردهای اینترنت اشیاء