این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > هزینه ثبت‌نام
.: هزینه ثبت‌نام

  
 
عنوان خدمات پیش از ۱۰ فروردین پس از ۱۰ فروردین
ثبت‌نام ارائه‌دهنده مقاله ۳۵۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰
شرکت در کنفرانس بدون مقاله (دانشجویی) ۱۵۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰
شرکت در کنفرانس بدون مقاله (غیر دانشجویی) ۳۵۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰
ثبت‌نام ارائه‌دهنده مقاله - ویژه اعضای IEEE ۲۸۰،۰۰۰ ۳۲۰،۰۰۰
شرکت در کنفرانس بدون مقاله (دانشجویی) - ویژه اعضای IEEE ۱۲۰،۰۰۰ ۱۶۰،۰۰۰
شرکت در کنفرانس بدون مقاله (غیر دانشجویی) - ویژه اعضای IEEE ۲۸۰،۰۰۰ ۳۲۰،۰۰۰
• تمامی مبالغ به تومان می‌باشند. 
• برای شرکت در کنفرانس با مقاله، تا زمانی که تکلیف پذیرش مقاله‌تان مشخص نشده هزینه را پرداخت نکنید.
• برای هر عنوان مقاله حتماً یکی از نویسندگان باید در کنفرانس ثبت‌نام و هزینه‌ی مربوطه را پرداخت نماید.
• مقاله دوم به بعد یک نویسنده شامل ۲۰ درصد تخفیف خواهد بود.
• به هرنفر شرکت‌کننده بسته‌ای شامل لوح فشرده‌ی مجموعه مقالات و گواهی شرکت در کنفرانس و اقلام دیگر اهدا خواهد شد.